• 0912 7900 296

آموزش دف سرآغاز دف

 سرآغاز

نثار دستان پرمهر اساتيدم ... بی شک در برابر اين همه عظمت و بزرگی كه در دستان شورآفرين اساتيدی همچون بيژن كامكار و مسعود حبيبی نهفته است ،اين اثر بسيار ناچيز و كم بهاست . اين استادان بزرگ ميراث گذشتگان فهيم خود را به دوش ميكشند، گذشتگانی كه آنها نيز اين شيوه كهن را همراه با اشعار و آواهای موسیقی از نياكان پيشين به يادمان داشته اند و همچون جان حفظ نموده اند و امروز بدست ما رسانده اند. من كمترين به دستان پرمهر اساتيدم بوسه می زنم كه ساز دف رابه دوستداران موسيقی معرفی كرده اند.آنان در راه شناخت ومعرفی اين هنر متعالی كوشيده اند و قطعا كوشش آنها بی جواب نخواهد ماند.

پیش روی ماه ما مستانه یک رقصی کنید                مطربا بهر خدا بردف بزن ضربی حزین
مشخصات دف

درباره دفکلمات کلیدی

ساز دف

دف

فروش کتاب الکترونیکی دف

آموزش تخصصی دف

سلفژ

وزن خوانی

اشکال نت های موسیقی

دف نوازی

دف زنی

موسیقی سنتی

آموزش دف

تاریخچه دف

آشنایی با ساز دف

ساز کوبه ای

کتاب الکترونیکی دف

معنی دف

خرید اینترنتی آموزش دف


آموزش دفمعرفی ساز دف

در فرهنگ دكتر محمد معين در هامش كلمه‌ی دف نقش دايره‌ی زنگی به چشم می خورد و در فرهنگ بهدينان در مقابل كلمه‌ی «دپ» نوشته شده است دف = داريه و يا در فرهنگ گيل و ديلم در مقابل كلمه‌ی دف نوشته شده است: دايره زنگی و هم‌چنين در فرهنگ مختصر اردو به فارسی در مقابل دف نوشته شده است دايره و بسياری موارد ديگر.

دفتماس با ما

قالب رنگ
الگو
تصویر پس زمینه