• 0912 7900 296

آوای دف آوای ماندگار

قطعه ضربی 1


قطعه ضربی 2


قطعه ضربی 3


قطعه ضربی 4


قطعه ضربی 5


قطعه ضربی 6


قطعه ضربی 7


قطعه ضربی 8


قطعه ضربی 9


قطعه ضربی 10


قطعه ضربی 11


قطعه ضربی 12


قطعه ضربی 13


قطعه ضربی 14


قطعه ضربی 15


یاد باد آن شب که در مجلس خروش چنگ بود                مطربان را عود بر ساز و دف اندر چنگ بود
آموزش پیشرفته دف

درباره دفکلمات کلیدی

ساز دف

دف

فروش کتاب الکترونیکی دف

آموزش تخصصی دف

سلفژ

وزن خوانی

اشکال نت های موسیقی

دف نوازی

دف زنی

موسیقی سنتی

آموزش دف

تاریخچه دف

آشنایی با ساز دف

ساز کوبه ای

کتاب الکترونیکی دف

معنی دف

خرید اینترنتی آموزش دف


آموزش دفمعرفی ساز دف

در فرهنگ دكتر محمد معين در هامش كلمه‌ی دف نقش دايره‌ی زنگی به چشم می خورد و در فرهنگ بهدينان در مقابل كلمه‌ی «دپ» نوشته شده است دف = داريه و يا در فرهنگ گيل و ديلم در مقابل كلمه‌ی دف نوشته شده است: دايره زنگی و هم‌چنين در فرهنگ مختصر اردو به فارسی در مقابل دف نوشته شده است دايره و بسياری موارد ديگر.

دفتماس با ما

قالب رنگ
الگو
تصویر پس زمینه